Projekt Rozvoj přístupnosti informací ve veřejné správě (MV)

Projekt Rozvoj přístupnosti informací veřejné správy navazuje na aktivity v oblasti přístupnosti webových stránek z let 2004 až 2009 a přístupnosti dokumentů z let 2009-2010. Projekt Rozvoj přístupnosti informací ve veřejné správě běží od roku 2012 jako společný projekt Ministerstva vnitra ČR, Iniciativy informatiky pro občany a dalších partnerů.

Náš cíl

Cílem této aktivity je rozvoj přístupnosti informací ve veřejné správě pro osoby se specifickými potřebami, konkrétně pro osoby se zdravotním postižením, které jsou zdravotně znevýhodněné při získávání a zpracovávání informací různou formou. Projekt je tak naplňováním potřeby rovných příležitostí a rovného přístupu, jak je definuje Mezinárodní úmluva o právech osob se zdravotním postižením, jíž je Česká republika vázána.

Problematika přístupnosti obecně není ani v České republice nová - od roku 2002 se jí na národní i mezinárodní úrovni věnuje řada odborníků právě z ČR. V oblasti přístupnosti webových stránek úřadů má pak naše země poměrně propracovaný legislativní rámec.

Ale přístupnost by se neměla týkat jen webů, kvalifikované odhady praví, že obsah webových stránek je jen zlomkem informací, které denně potřebujeme. Stále více se setkáváme s digitálními dokumenty, s formuláři, s elektronickou komunikací a s různými informačními systémy a rozhraními provozovanými orgány veřejné moci. A v těchto oblastech máme stran přístupnosti co dohánět.

Proto jsme v roce 2012 na MVČR spustili tuto aktivitu, která by měla především:

  • Zhodnotit dosavadní stav v oblasti přístupnosti
  • Definovat aktuální potřeby v kontextu možností moderních technologií
  • Aktualizovat legislativní rámec
  • Připravit metodiky nových obecných principů přístupnosti
  • Zvýšit osvětu a informovanost o této oblasti

Tyto aktivity jsou součástí rozvoje “governance accessibility” a jsou zahrnuty i do strategického rámce České republiky pro programové období 2014-2020 v rámci Evropské unie.

Webové stránky Přístupnost informací

K dispozici jsou webové stránky, které se věnují problematice rozvoje přístupnosti informací ve veřejné správě a to na adrese:

www.pristupnost-informaci.cz